O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

FIKS - finanse i księgowość

FIKS wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie księgowości i finansów. Pozwala na prowadzenie księgowości w pełnym zakresie, w tym również księgowości wielowalutowej oraz księgowości w firmach wielooddziałowych. Gromadzi i przetwarza zarówno dane pochodzące z dokumentów księgowych wprowadzonych bezpośrednio do rejestrów programu, jak i pochodzą cych z innych modułów systemu. Funkcje programu zapewniają:
  • obsługę ksiąg handlowych (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik)
  • obsługę podatku VAT oraz rozrachunków z urzędem skarbowym
  • obsługę rozrachunków z kontrahentami, w tym również rozrachunków wielowalutowych
  • budżetowanie i kontrolę budżetu
  • ewidencję i rozliczanie kosztów.

Podstawowe moduły wchodzące w skład programu to:
  • moduł Definicje gdzie użytkownik określa m.in.: strukturę planu kont, rejestry księgowe, rejestry VAT, formuły automatycznego księgowania (umożliwiające m.in. automatyczne zamykanie kręgu kosztów, naliczanie odsetek, rozliczanie przedpłat), słowniki pomocnicze (takie jak: typy dokumentów, stawki podatku VAT, kursy walut obcych, słownik kontrah entów i inne), zakres budżetowania i kontroli budż etu
  • moduł Dokumenty, grupujący wszystkie funkcje dotyczące przetwarzania dokumentów źródłowych
  • moduł Księgi rachunkowe , zawierający m.in.: funkcje umożliwiające księgowanie dokumentów źródłowych i przeglądanie kartoteki zapisów na kontach, przeglądanie obrotów oraz sald kont księgowych, sporządzanie zestawień kont księgi głównej, funkcje generujące sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników)
  • moduł Rozrachunki pozwalający użytkownikowi na: analizowanie stanu rozrachunków z kontrahentami, dokonywanie oceny stanu rozrachunków według różnorodnych kryteriów, drukowanie not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald oraz przelewów, obliczanie i księgowanie odsetek dla rozrachunków nie zapłac onych w terminie
  • moduł Rejestry VAT, w którym automatycznie ewidencjonowane są dokumenty związane z podatkiem od towarów i usług oraz sporządzane różnorodne zestawienia wymagane dla prawidł owej ewidencji księgowej oraz ewidencji VAT.

Zestawienia i wydruki dostępne w programie obejmują m.in.: bilans, rachunek wyników, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych lub określonej grupy kont analitycznych, definiowane przez użytkownika sprawozdania finansowe typu F01, wskaźnik struktury majątku i inne. System FIKS posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

System FIKS jest, zdaniem niezależnej agencji badawczej DiS, najlepiej przystosowanym do przepisów prawa gospodarczego, programem finansowo księgowym.

System FIKS jest przygotowany do zmian wywoływanych przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości.


Powrót