O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

INFOMEN - informacja menedżerska

Program INFOMEN wspomaga zarządzanie firmą poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych w pozostałych programach wchodzących w skład systemu SKID. Przeznaczony jest dla kadry kierowniczej średniego i najwyższego szczebla (zarządy firm, rady nadzorcze, dyrektorzy ekonomiczni i finansowi, główni księgowi, menedżerowie, kontrolerzy finansowi, kierownicy działów oraz analitycy finansowi).

INFOMEN umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych, analizę danych, planowanie i prognozowanie. Udostępnia wielowariantowe raporty z licznymi poziomami sumowania (drill down), analizy symulacyjne typu ,,what if", pozwala na porównywanie rzeczywistych i prognozowanych wyników. Daje bezpośredni i natychmiastowy dostęp do danych zgromadzonych w pozostałych modułach systemu.

Wszelkie dane udostępniane w programie INFOMEN prezentowane są w sposób przejrzysty i czytelny, w formacje wybranym przez użytkownika. Mogą być przedstawione w postaci liczbowej (sprawozdania, zestawienia, wskaźniki) lub graficznej (wykresy MS Excel).

Zakres funkcjonalny programu INFOMEN dzieli się na następujące obszary:
  • obszar Wskaźniki, w którym zawarte są: zestawienia rzeczywistych i planowanych wartości wskaźników w wybranych okresach raportowania, analizy trendu, analizy struktury i dynamiki pozycji sprawozdań finansowych (analiza pionowa i pozioma bilansu, analiza pionowa i pozioma rachunku wyników), analizy wskaźnikowe wskaźniki: rentowności, płynności, obrotowości, rotacji), porównania ze wskaźnikami firm konkurencyjnych, schemat duPonta
  • obszar F-K, który zawiera: zestawienia obrazujące stan kont księgowych, rozrachunków oraz ewidencji VAT w wybranym okresie obrachunkowym (okresach obrachunkowych), analizy budżetu
  • obszar Personel, który zawiera zestawienia obrazujące aktualny i przeciętny stan zatrudnienia w poszczególnych działach, oddziałach, komórkach organizacyjnych, na poszczególnych stanowiskach, zestawienia absencji w wybranych komórkach, działach itp.
  • obszar Wynagrodzenia, który zawiera analizy poszczególnych składników płacowych
  • obszar Sprzedaż, który zawiera analizy sprzedaży produktów i usług
  • obszar Zakupy, który zawiera analizy zakupu materiałów oraz analizy stanów magazynowych.

    Powrót