O firmie  |  Usługi  | Oprogramowanie  |  Cennik  |  Referencje |  Kontakt

KALI — kadry i płace


Program KALI wspomaga działalność przedsiębiorstwa w dziedzinie kadr oraz rachuby płac. Podstawowe zadania realizowane z jego wykorzystaniem to:
  • ewidencja pracowników etatowych i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  • obliczanie płac pracowników etatowych i wypłat dla zleceniobiorców
  • przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych oraz danych dla sprawozdań GUS i Programu Płatnika
  • sprawozdawczość wewnętrzna firmy w zakresie danych kadrowych oraz płacowych.

Program podzielony został na cztery główne moduły:
  • moduł Kadry, który realizuje funkcje ewidencyjne, gromadzi dane personalne pracowników oraz informacje związane z przebiegiem ich zatrudnienia i absencjami, umożliwia drukowanie zestawień danych osobowych oraz dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
  • moduł Płace, który realizuje funkcje związane z rozliczaniem: wynagrodzeń (płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzenia oraz innych składników jak praca w godzinach nadliczbowych), kwot zaliczek na podatek dochodowy, składek na fundusze emerytalny, rent owy, chorobowy i wypadkowy, kwot wynagrodzeń za chorobę i zasiłków ZUS
  • moduł Umowy zlecenia, w którym przechowywane są dane osób zatrudnionych na umowy-zlecenia i umowy o dzieło, rejestrowane i rozliczane umowy (wraz z obliczaniem zaliczki na poczet podatku dochodowego oraz składek na fundusz emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy oraz ubezpieczenie zdrowotne)
  • moduł Kapitał, który umożliwia sporządzanie dokumentów niezbędnych do ustalania wysokości kapitału początkowego pracowników.

W odpowiedzi na często występujące zmiany w regulacjach prawnych dotyczących problematyki kadrowo-płacowej, a także ze względu na dużą różnorodność systemów wynagradzania, w programie udostępniono funkcje umożliwiające redagowanie składników płacowych oraz algorytmów obliczeniowych. Funkcje te dostępne są bezpośrednio z poziomu programu. Dla użytkownika oznacza to możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w odpowiedzi na zmiany systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie.

Program e-KALI — internetowe akta pracownicze

Dostęp do danych zawartych w systemie KALI jest możliwy za pośrednictwem internetu. Dzięki modułowi e-KALI pracownik korzystając z komputera z dostępem do sieci może posługując się nazwą użytkownika i osobistym hasłem natychmiast uzyskać zestaw informacji dotyczących wyłącznie własnych danych przechowywanych w dwóch głównych obszarach systemu: kadrowym i płacowym.
... więcej

Powrót